Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Rijschool Roger de Weijer - Versie 2.1

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Rijschool Roger de Weijer

Versie 2.1 (31-10-2017)

1. ALGEMEEN

1.1. Het is aan de afnemer zelf voorgehouden om op de hoogte te zijn van de meest recente versie van onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. De meest recente en complete versie is terug te vinden op onze website https://rdw.nu/algemene-voorwaarden.

1.2. Voor niet-particulieren; zoals bedrijven, stichtingen, verenigingen etc., gelden buiten deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden nog aanvullende en bijzondere leverings- en betalingsvoorwaarden, welke vernoemd onder punt 17.

1.3. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

1.4. Onder de “leerling” wordt in deze voorwaarden verstaan: de wederpartij; degene die de lessen gaat volgen bij Rijschool Roger de Weijer; daarnaast iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen. Onder leerling wordt tevens verstaan ‘ouder’, ‘wettelijke vertegenwoordiger’ of ‘bedrijf’ als de bepaling in de algemene voorwaarden betrekking heeft op het betalen van de lesprijs en/of andere kosten verband houdende met het verstrekken van rij-onderricht door Rijschool Roger de Weijer.

1.5. De door de leerling gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

1.6. Indien aan één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden rechtskracht wordt ontzegd, zal zulk gebrek aan rechtskracht geen werking hebben met betrekking tot de rechtskracht van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en zal de verbindende kracht van zulke overige bepalingen onverminderd voortgang vinden.

2. OVEREENKOMST

2.1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dàn tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de leerling daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.

2.2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

2.3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3 werkdagen na factuurdatum.

2.4. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de leerling – uitsluitend te onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

2.5. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de leerling zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

3. LESSEN

3.1. Rij- en andere lessen worden door ons uitsluitend op de normale werkdagen verzorgd. Op zondagen, algemeen christelijke feestdagen en Koningsdag is de rijschool gesloten.

3.2. De rijles wordt gegeven door een gekwalificeerde instructeur die voldoet aan de eisen die worden gesteld in de Wet Rij-onderricht Motorrijtuigen(WRM).

3.3.1. Eén Lesuur heeft een duur van 55 minuten

3.3.2. De overeengekomen lestijd zal volledig worden benut voor rij- en lesinstructie, tenzij wij of de leerling hiervan wensen af te wijken. Indien zodanige onvoorziene omstandigheid zich voordoet, zijn wij niet gehouden het lesgeld aan de leerling te restitueren.

3.4. Het overeengekomen lesplan zal tot aan het einde worden nagekomen, tenzij wij of de leerling hiervan wensen af te wijken.

3.5. De leerling dient alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen op te volgen.

3.6.1. De leerling dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor het houden van de rijles. Indien zij zonder tijdige annulering niet op de afgesproken datum, tijd en plaats aanwezig is, is zij gehouden het volledige les-geld aan ons te voldoen.

3.6.2. Een foute weergave of het niet correct werken van de rijbewijsapp geeft de leerling geen gegronde reden om niet op tijd op de juiste plaats aanwezig te kunnen zijn. De leerling dient buiten de app om zelf zorg te dragen voor het nakomen van de gemaakte afspraken.

3.7. Indien een rijles wegens slechte weersomstandigheden geen doorgang vindt, worden de kosten aan de leerling niet in rekening gebracht.

3.8. Wij kunnen de les-instructie beëindigen wegens dringende reden, gelegen in de persoon van de leerling en/of diens gedragingen, die zodanig zijn dat van ons redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat wij de rijlessen voortzetten. Wij zijn in dergelijke gevallen niet gehouden om het resterende bedrag, waarvoor nog geen tegenprestatie is verricht, aan de leerling te restitueren.

3.9. Wij zijn niet gehouden rijles te (doen) geven, wanneer het de instructeur blijkt dat de leerling als gevolg van het inwendig gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen of enige (andere) fysieke of psychische oorzaak (bijv. overspannen zijn) niet (behoorlijk) in staat is om een motorvoertuig op de juiste wijze te besturen, dit ter uitsluitende beoordeling van de instructeur, alles zonder recht van de leerling of restitutie van les/cursusgeld.

4. ANNULERING RIJLES

De leerling kan tot twee volledige werkdagen (2) voor de afgesproken lestijd de rijles kosteloos annuleren. Annulering op een later tijdstip geeft geen recht op reductie of restitutie van het overeengekomen les/cursusgeld.

5. PAKKETOPLEIDINGEN

5.1. Wanneer de leerling de pakketopleiding staakt, verliest de leerling het recht op:

  • de nog niet genoten rijlessen
  • de nog niet genoten Tussentijdse Toets
  • het CBR praktijkexamen
  • alle onderdelen die in het pakket opgenomen zijn.

5.2. De leerling heeft het recht om de opleiding te onderbreken of te pauzeren. Echter de pauze en/of onderbreking kan nooit langer zijn dan 6 maanden. Wanneer de periode van zes maanden verstreken is, wordt het pauzeren/onderbreken automatisch omgezet naar een staking van
de rij-opleiding. Dan gelden automatisch de voorwaarden vernoemd bij punt 5.1.

5.3. De rijschool is zich NIET gehouden de leerling van te voren te informeren bij het verstrijken van deze 6 maanden.

5.4. Wanneer de leerling de pakketopleiding pauzeert en/of onderbreekt, voor een kortere periode van 6 maanden, wordt het CBR praktijkexamen pas aangevraagd na het volgen van minimaal 4 lesuren én met goedkeuring van de instructeur.

6. COMPACTOPLEIDINGEN

6.1. De gereserveerde uren vervallen, wanneer de leerling niet of niet-tijdig vóór aanvang van de les ter bestemde plaatse aanwezig is.

6.2. Annulering van een opleiding dient steeds schriftelijk plaats te hebben, althans te worden bevestigd.

6.3. De aan annulering verbonden kosten zijn:

  • vanaf 5 weken voor de aanvang: de door ons gemaakte administratiekosten,
  • vanaf 4 weken voor de aanvang: 15% van het totale cursusgeld,
  • vanaf 2 weken voor de aanvang: 75% van het totale cursusgeld,
  • binnen 1 week voor de aanvang: het volledige cursusgeld.

7. RIJ-EXAMEN

7.1. De kosten voor of ten behoeve van een rij-examen c.q. herexamen-aanvraag moeten gelijktijdig met de ingevulde aanvraagkaart en de eigen verklaring aan ons tegen bewijs van kwijting worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.

7.2. Wij zullen binnen twee weken nadat overeenstemming met de leerling is bereikt het rij-examen aanvragen, onder voldoening van de verschuldigde bedragen en benodigde bescheiden.

7.3. Indien:

A. het lesvoertuig niet beschikbaar is en er ook geen gelijkwaardig vervoermiddel beschikbaar is, of

B. het lesvoertuig door de examinator wordt afgekeurd en er geen gelijkwaardig vervoermiddel beschikbaar is, zullen wij zorgdragen dat de leerling opnieuw aan het rij-examen kan deelnemen, c.q. dat het examen op een ander tijdstip zal worden gehouden.

7.4. Indien het rij-examen geen doorgang kan vinden wegens vakantie van de leerling omdat zij verzuimt heeft haar vakantie bij de aanvraag van het examen op te geven, draagt de leerling alle daaruit voortvloeiende kosten.

7.5. Indien de daartoe bevoegde instantie het rij-examen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken datum en tijd geen doorgang laat vinden, wordt er door die bevoegde instantie een andere examenafspraak bekend gemaakt.

8. PRIJZEN

8.1. Alle op de website vernoemde prijzen zijn gericht op consumenten en weergegeven in Euro’s inclusief BTW.

8.2. In geval van verhoging van één of meerdere kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om onze prijs dienovereenkomstig te verhogen; e.e.a. met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften.

9. OVERMACHT

Onder “overmacht” wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.

9.1. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

9.2. Indien de overmacht bij Rijschool Roger de Weijer is ontstaan door uitzonderlijke onvoorzienbare omstandigheden zoals ziekte, overlijden, etc. kan Rijschool Roger de Weijer ervoor kiezen een externe rij-instructeur in te huren die niet bij het bedrijf in dienst is, zodat de lessen kunnen worden voortgezet. Dit is een gekwalificeerde instructeur die voldoet aan de eisen die worden gesteld in de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De leerling heeft in dit geval geen recht op restitutie van het overeengekomen les/cursusgeld.

9.3. Is naar ons oordeel de overmacht situatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

9.4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

9.5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

10. AANSPRAKELIJKHEID

De leerling is verplicht zijn volledige medewerking te verlenen aan een juiste schadeafhandeling in geval hij participant dan wel getuige is van een botsing, aan- of overrijding tijdens een rijles, tussentijdse toets of praktijkexamen.

10.1. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet dwingend in de Wet geregeld is.

10.2. Wij beperken onze aansprakelijkheid uitdrukkelijk tot het bedrag dat onze verzekeraar als schadevergoeding voor de desbetref- fende gebeurtenis aan ons en/of derden zal uitkeren.

10.3. Wij verplichten ons om een verzekering af te sluiten waarbij de leerling is verzekerd tegen de geldelijke gevolgen van schade, geleden door derden als gevolg van aan- en/of overrijding, zowel tijdens het volgen van rijlessen, als gedurende het afleggen van (het) rij-exame(s).

10.4. Kleding en helmen worden niet vergoed.

10.5. Geen dekking wordt verleend indien de schade wordt veroorzaakt als gevolg van opzet of grove schuld van de leerling, danwel als gevolg van het (inwendig) gebruik van alcohol, geneesmiddelen en/of andere (verdovende) middelen, die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

10.6. De leerling is gehouden ons te vrijwaren, respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor onze aansprakelijkheid in deze voorwaarden in de verhouding tot leerling is uitgesloten.

10.7. Wij aanvaarden generlei aansprakelijkheid voor tijdens of na de opleiding gebleken medische ongeschiktheid van de leerling.

11. RIJBEVOEGDHEID LEERLING/VRIJWARING

11.1. Indien wij door de leerling niet in kennis worden gesteld en/of wij niet uit anderen hoofde kennis dragen van enige gerechtelijke beperking, waardoor het de leerling verboden is een motorrijtuig te besturen en wij aan de leerling toch rijles geven, vrijwaart de leerling ons volledig voor alle financiële/schadelijke gevolgen daarvan en zal zij aan ons de eventueel als gevolg daarvan opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle voor ons en/of de instructeur daar uit voortvloeiende schade, hoe ook genaamd, op eerste verzoek aan ons vergoeden.

11.2. Indien wij ondanks gerechtelijke beperkingen toch rijles geven, of mocht blijken dat de door de leerling bij het sluiten van de overeen- komst gedane opgaven onjuist zijn, vrijwaart de leerling ons volledig en zal de leerling eventueel alle ter zake aan ons opgelegde boetes vergoeden.

11.3. De leerling blijft, daarnaast, jegens ons volledig aansprakelijk voor alle, in verband met bovenstaande, door ons geleden en/of te lijden schade.

12. RECLAMES

12.1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 14 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

12.2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 21 dagen na de factuurdatum.

12.3. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de leerling geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.

12.4. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplichtalsnog de overeengekomen prestatie te leveren.

12.5. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de leerling op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

13. BETALING

13.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de betaling per bank-over-schrijving dan wel contant en zonder korting of verrekening voor dan wel bij levering van de diensten te geschieden. Indien de betaling uitblijft komt de leerling de betalingsverplichting niet na en is de rijschool gerechtigd de les niet door te laten gaan. De leerling blijft wel het bedrag verschuldigd aan de rijschool.

13.2. Alle door de leerling verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

13.3. Ingeval de leerling:

a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd,

b. komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden,

c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt,

d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,

e. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel over-gaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf;

hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de leerling op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

13.4 Gegeven kortingen, van welke aard dan ook, kunnen bij het niet met goed gevolg afronden van de opleiding komen te vervallen, en zullen in dat geval alsnog in rekening worden gebracht.

14. RENTE EN KOSTEN

14.1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de leerling van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

14.2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de leerling.

14.3. Wanneer de rijschool genoodzaakt is om een incassobureau in te schakelen, als gevolg van het uitblijven van betalingen van de leerling, stoppen meteen de diensten aan de leerling en verliest de leerling het recht op alle resterende tegoeden die nog in het lespakket aanwezig zijn. De lessen kunnen eventueel hervat worden; wanneer de schuld is vereffend en na het maken van concrete betalingsafspraken (en na een correcte naleving hier-van) en alleen wanneer de relatie met de rijschool niet verstoord is. Dit laatste wordt beoordeeld door de rijschool. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de leerling verschuldigde bedrag; met een minimum van €40,-.

15. TOEPASSELIJK RECHT

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16. GESCHILLEN

16.1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

16.2. Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval wij de leerling daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen. Indien de leerling een consument is, heeft zij gedurende één maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.

16.3. Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen drie scheidslieden rechtspreken als goede mannen naar billijkheid. Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus dat elk van partijen er één benoemt en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheidslieden te samen. De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen. Voor zover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.

17. AANVULLENDE EN BIJZONDERE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VOOR NIET-PARTICULIEREN

Voor niet-particulieren gelden buiten de algemene leverings- en betalings-voorwaarden nog aanvullende leverings- en betalingsvoorwaarden. Wanneer deze aanvullende en bijzondere leverings- en betalingsvoorwaarden in strijd zijn met de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden; dan gelden deze voorwaarden voor niet-particulieren;

17.1. BETALINGEN

17.1.1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen exclusief BTW en vermeld in Euro’s.

17.1.2. Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij anders vermeld op de factuur.

17.1.3. Rijschool Roger de Weijer is zich niet gehouden om herinneringen van de facturen toe te sturen. D.w.z.: na het verstrijken van de 30 dagen kan er direct worden overgegaan tot het inschakelen van een incassobureau. Indien er toch herinneringen van facturen gestuurd worden, is dit enkel uit goodwill. Daar kunnen verder geen rechten of plichten uit voortvloeien.

17.1.4. Er is alleen uitzondering op de ‘binnen 30 dagen’ betaling mogelijk, wanneer er op voorhand concrete betalingsafspraken gemaakt worden tussen Rijschool Roger de Weijer en de opdrachtgever, welke schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

17.2. LEVERINGEN

17.2.1. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor het werk- en lesmateriaal welke door de ingehuurde instructeur gebruikt mag worden.

17.2.2. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor de lesvoertuigen.

17.2.3. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste locaties van praktijktoetsen en praktijkexamens en dient zorg te dragen dat deze voldoen aan alle examenregelementen en exameneisen welke opgelegd worden door de daarvoor bevoegde instantie(s). Dit geldt ook voor deexamenvoertuigen welke ter beschikking worden gesteld door de opdrachtger. De opdrachtgever is verantwoordelijk dat hij aan alle wettelijke eisen en verplichtingen voldoet, zoals (voertuig)verzekeringen, motorrijtuigbelastingen, vergunningen enz. Rijschool Roger de Weijer kan niet verantwoordelijk worden gehouden, dan wel aansprakelijk gesteld worden door enige gebreken hierin. De geleverde instructeur van Rijschool Roger de Weijer wordt alleen ingehuurd voor zijn expertise. Buiten het instructie geven, valt al het andere niet binnen zijn verantwoordelijkheden. Indien de opdrachtgever bepaalde wensen heeft hoe de les zou moeten verlopen, dient de opdrachtgever het lesmateriaal ter beschikking te stellen, welke gebruikt kan worden door de instructeur van Rijschool Roger de Weijer.

17.2.4. Bij schade en/of ongevallen tijdens de rijlessen of rij-examens met het examenvoertuig en de ingehuurde instructeur van Rijschool Roger de Weijer, kan de geleverde instructeur van Rijschool Roger de Weijer en/of Rijschool Roger de Weijer niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gesteld bij het uitvoeren van de werkzaamheden: het instructie geven. De opdrachtgever is en blijft hiervoor ter alle tijden zelf verantwoordelijk dan wel aansprakelijk.

17.3. ACCEPTATIE VAN OPDRACHTEN

17.3.1. Het inplannen van opdrachten geschied alleen en altijd in overleg. Zowel de agenda van Rijschool Roger de Weijer als de agenda van de opdrachtgever dienen tijdens dit overleg naast elkaar te worden gelegd, waarna de opdrachten afgestemd op elkaar, ingepland kunnen worden.

17.3.2. Rijschool Roger de Weijer zal per post of per email de opdracht, bestaande uit de gemaakte afspraken bevestigen. Zonder deze bevestiging, verzonden vanuit Rijschool Roger de Weijer, is er geen overeenstemming en heeft er ook geen acceptie van de opdracht plaatsgevonden.

WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN

Rijschool Roger de Weijer is gerechtigd de bepalingen van haar algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De complete algemene voorwaarden, en de meest recente versie, is te raadplegen op https://rdw.nu/algemene-voorwaarden.